Ár Scoil Nua

Bhogamar chuig ár bhfoirgneamh nua i 2018 tar éis blianta fada foighideacha agus pleanála.Is foirgneamh den scoth é a dhear ailtire áitiúil Niamh Ní Chéirín agus is árdán íontach é do sholáthar oideachais sa gceantar Gaeltachta seo.Is í a dhear an fhoirgneamh do Naíonra Réalt na Mara freisin atá suite ar láthair na scoile.

Ó lá go lá bíonn an scoil ar siúl

08.50 – 13.30 Naíonáin
08.50 – 14.30 Rang 1 suas go Rang a 6

Meabhraítear anseo do thuismitheoirí go mba chóir dóibh na daltaí a bheith in am ar maidin agus imithe in am tráthnóna. Ní ghlacann an scoil freagracht ach le linn am scoile amháin. Beifear ag súil go mbeidh tuismitheoirí/caomhnóirí in am chun a páistí a bhailiú agus má bhíonn moill glaoch a chur ar an oifig. Níl sé molta go ndéantar socraithe na páistí a bhailiú ó aon áit seachas comharsanacht ina scoil.

Má bhíonn gá ag páiste teangmhail a dhéanamh lena thuismitheoir i rith an lae is féidir leo fón na scoile a usáid.

Iarrataisí le fanacht istigh ag am lóin a bheith i nóta chuig an múinteoir ranga.

Má bhíonn do pháiste as láthair, ní mór nóta a sheoladh chuig an múinteoir ranga ar theacht ar ais.

Tá dualgas ar an scoil eolas maidir le asláithreachtaí a sheoladh chuig na hÚdaráis Náisiúnta Leasa Oideachais má chailleann do pháiste níos mó ná 20 lá scoile.

Moltar go mbeadh ainm gach páiste ar bhaill éadaí gach gasúir.

Iarrtar ar thuismitheoirí bheith cúramach ag tiomáint i gcómhsanacht na scoile ar son sábháilteacht na bpáistí.

Nuair a tharlaíonn mion timpistí glantar an gearradh. Iarrtar ar thuismitheoirí má tá an gearradh domhain glanadh a dhéanamh arís nuair a théann an páiste abhaile. Déanfar gach iarracht dul dteangbháil le tuismitheoir ar a luaithe is a thárlaíonn droch thimpiste nó i gcás go bhfaigheann páiste tinn.

Ní mór gach eolas riachtanach a bheith ar an bhfoirm éigeandála agus sínithe go bhfuil cead an páiste a thabhairt chuig an ospidéal i gcás práinneach. Má tá aon athrú ar an eolas seo é a thabhairt le fios don scoil ar a luaithe.

Tá teangmháil rialta agus co-oibriú idir baile agus scoil an-tábhachtach. Bíonn go leor don teangmháil seo i bhfoirm nótaí nó litreacha eolais.

Bíonn gá le castáil leis an múinteoir i gcásanna áirithe chun ábhar a phlé. Iarrtar coinne a dhéanamh roimhré leis an muinteoir mar go bhfuil dualgas ar an múinteoirí do na páistí teagaisc faoi na gcúram.

Má tá ábhar le plé i gcás aon ghasur go ndéanfar sin leis an múinteoir ranga ar dtús. Ní árdaítear fadhbanna leis an bPríomhoide ach nuair atá iarrachtaí déanta an scéal a réiteach leis an múinteoir ranga.

I gcásanna casaoide leanann an scoil nós imeachta atá aontaithe idir an C.P.S.M.A. (Catholic Primary School Managers Association) agus an I.N.T.O. (Irish National Teachers Organisation).

Obair Bhaile

Mar rial ghinearálta faigheann gach páiste obair bhaile ó Luan go Aoine. Ní bhíonn aon obair bhaile eisithe ar an Aoine ach i gcásanna eisceachtúla nuair nach féídir leis an ngasúr an obair a dhéanamh i rith na seachtaine.

Ba cheart bo mbeadh Dialann Obair Baile ag gach páiste agus gach nótaí ón tuismitheoir cláraithe ansin.

Bíonn fáilte i gcónaí ó chabhair an tuismitheora/caomhnóra le obair baile sna ranganna sóisireacha ach go mba cheart go mbeadh páistí na n`árdranganna in ann an chuid is mó den obair bhaile a dhéanamh go neamhspleach. Ba cheart béim a chur ar na táblaí agus litriú, agus ar an léitheoireacht ag gach aoisghrúpa agus an t-ábhar a phlé leo chun a dtuiscint a dhaingniú.

Beifear ag súil go mbeidh gach páiste deá bhéasach agus cúirtéiseach leis na múinteoirí, cuairteoirí, tuismitheoirí agus le chéile.

 • Ní ghlacfar le eascainní nó bulaíocht ó dhuine ar bith mar atá luaite sa bpolasaí “Geallúint in aghaidh Bulaíocht”.
 • Beifear ag súil go mbeidh gach fearas agus leabhair atá riachtanach don chlár oibre bliana ag gach gasúir.
 • Beifear ag súil go ndéanfaidh gach páiste a dhicheall i gcónaí ar scoil agus i leith an obair baile ón scoil.
 • Ní ghlacfar le iompar ar bith a chuireann isteach ar chearta na bpáistí eile foghlaim nó a sábháilteacht.

Treoir maidir le obair bhaile

Níor cheart go mbeadh páistí ag féachaint ar an teilifís nuair atá an obair baile idir lámh.Ba cheart go mbeadh an suíomh oibre ciúin agus compórdach agus go mbeadh am socraithe críoch a chur leis an obair.Is féidir treoir a fháil ón múinteoir ranga ar cé chomh fada agus thógfadh an obair sna ranganna éagsúla ag brath ar an aois.

Córas Smachta

Is é aidhm córas smachta na scoile ná timpeallacht spreagúil foghlamtha a chothú. Tá an caidreamh idir tuismitheoirí, na páistí agus foireann teagaisc na scoile bunaithe ar mheas dá chéile.

 • Tá iarracht ar féin smacht a fhorbairt bunaithe ar na tuiscint seo.
 • I dtimpeallacht sábháilte sasúil bíonn riachtanas ann le frámaí a chothaíonn iompar éifeachtach agus gan glacadh le droch iompar.
 • Cuireann an córas smachta sa scoil brú níos mó ar deá iompar seachas smacht bhannaí.
 • Tá gach iarracht déanta go mbeidh an córas coir, tuisceannach, seasmhach agus éifeachtach.
 • Ní úsáidfear smacht bhannaí ach nuair a bheidh gá leis.

Éide Scoile

Tá geansaithe nua le logo na scoile orthu. Tá Billeog Eolais le praghasanna le fáil ón scoil. Bíodh geansaí dubhghorm, t-léine nó léine gorm, bríste dubhghorm ag na buachaillí.

Tá geansaí dubhghorm, t-léine nó léine gorm, pilirín seicear nó bríste nó sciorta dubhghorm ar fáil do na cailíní.

Abair leis an Múinteoir

Ag tús na bliana má tá fadhbanna ar bith ag do ghasúr.

Páistí le Deacrachtaí

Is é ár n-aidhm i gcónaí freastal chomh cothaíoch cineálta agus is féidir a dhéanamh ar gach páiste ach go mór mór iad siúd a bhfuil deacracht acu,bíodh sé deacracht coirp,intinne nó urlabhraíochta.Leis na acmhainní ar fail dúinn téann muid i gcómhdháil leis heagraíochtaí uilig bainteach le soláthar an réimse atá riachtanach i ngach cás.Nuair átá clár oibre réitithe agus curtha i bhfeidhm,déanfar athbhreithniú rialta ar dhul chun cinn an pháisté i gcómhair leis an tuismitheoir agus na páirtithe a bhí gníomhach san gcur chuige ón tús.

Meas

Ba chóir meas a bheith ag na daltaí ar na múinteoirí agus ar an bhfoireann scoile uilig.

Ba chóir meas a bheith ag na daltaí ar na gasúir eile sa scoil.

Ba chóir meas a bheith ag na daltaí ar na leabhair agus ar throscán na scoile.

Obair Bhaile

Ba chóir go bhféachfadh Tuismitheoir/Caomhnóir go mbíonn an obair bhaile nó iarracht chuí déanta ag na daltaí agus an leabhar nótaí sínithe ag tuismitheoir/ caomhnóir gach oíche. Cuir béim ar leith ar an léamh, na litriúcháin agus na táblaí.

 • Mar rial ghinearálta faigheann gach páiste obair baile ó Luan go Déardaoin. Ní bhíonn aon obair bhaile eisithe ar an Aoine ach i gcásanna eisceachtúla nuair nach féídir leis an ngasúr an obair a dhéanamh i rith na seachtaine.
 • Ba cheart go mbeadh Dialann Obair Baile ag gach páiste ó Rang 1-6 agus gach nótaí ón tuismitheoir cláraithe ansin.
 • Bíonn fáilte i gcónaí ó chabhair an tuismitheora/caomhnóra le obair baile sna ranganna sóisireacha ach go mba cheart go mbeadh páistí na n`árdranganna in ann an chuid id mó den obair bhaile a dhéanamh go neamhspleach. Ba cheart béim a chur ar táblaí agus litriú, agus ar an léitheoireacht ag gach aoisghrúpa agus an t-ábhar a phlé leo chun a dtuiscint a dhaingniú.
 • Tá sé tábhachtach modhanna múinte matamatice na scoile a leanúint. Muna bhfuil sé soiléir óna leabhair gur féidir ceist a chur ar an múinteoir sampla a sholáthar.

Lón Scoile

Moltar go mbeadh lón folláin ag na gasúir. Cosc ar mhilseáin, brioscáin, guma coganta, cnónna agus deochanna coipithe.

Nóta/Rphost don Mhúinteoir

 • Má bhíonn tú as láthair.
 • Muna bhfuil d`obair bhaile déanta.
 • Muna bhfuil éide ceart ort.