An Bord Bainistíochta

An nós imeachta maidir le comhaltaí Bord Bainistíochta a thoghadh agus a ainmniú

Dar le hAilt 8 agus 14 den Acht Oideachais, 1998 is é an pátrún atá freagrach as tús a chur leis na bearta is gá chun bord bainistíochta a chur i mbun i mbunscoil. D’fhéadfadh sé go nglacfadh an próiseas toghcháin agus ceapacháin de bhord bainistíochta suas le naoi seachtaine. Mar sin, éilíonn an pátrún ar ionadaí na toghcháin agus na hainmniúcháin a shocrú mar atá leagtha amach in Aguisíní A, B agus C. Is faoin bpátrún atá sé duine dá rogha féin a bheartú don ghníomh seo.

Ach amháin i gcás speisialta le cead i scríbhinn ón Aire, nó i gcás comhaltaí múinteora den Bhord fad a bhaineann sé lena luach saothair mar mhúinteoirí, ní bheidh aon leas tairbhiúil ag comhalta den Bhord in aon réadmhaoin atá i seilbh na scoile nó a úsáideann an scoil dá spriocanna féin ná ní bhfaighidh sé nó sí luach saothair maidir lena sheirbhísí nó a seirbhísí mar chomhalta den Bhord. Mar sin féin, príomhoide a fhaigheann liúntas chun dualgais rúnaí an bhoird bhainistíochta a chomhlíonadh, ceapfar gur eisceacht é an cás sin cionn is go bhfaigheann sé nó sí luach saothair chun na dualgais sin a chomhlíonadh.

Socróidh ionadaí an phátrúin cruinniú le haghaidh iad siúd a toghadh/a ainmníodh dar leis na nósanna imeachta in Aguisíní A agus B. Beidh sé ina sprioc leis an gcruinniú seo ainmniú baill nó ball breise a aontú, mar atá sonraithe in Aguisín C.

Cuirfidh ionadaí an phátrúin in iúl don phátrún ainmneacha na ndaoine a toghadh/a ainmníodh de réir mar is cuí dar le Aguisíní A, B agus C.

Is ansin a dhéanfaidh an pátrún an bord bainistíochta a cheapadh go foirmiúil.

Ceapfaidh an pátrún duine de na baill cheaptha ina c(h)athaoirleach ar an mbord bainistíochta.

ngach cás, maidir le ceapachán an Bhoird ní mór don phátrún dearbhú iomlán críochnaithe ag Foirm 1 (Aguisín F roimhe seo) a chur chuig an Roinn a chloíonn le riachtanais an lámhleabhair seo. I gcásanna inar ceapadh boird faoi shocrú comhrialachais dar le hAlt 3.3, caithfidh an dearbhú ag Foirm 1 (Aguisín F roimhe seo) a chur isteach i gcás gach scoile. Má athraíonn an cathaoirleach le linn téarma oifige Boird ba chóir don bpátrún an Roinn a chur ar an eolas dá réir tríd an dearbhú i bhFoirm 1 (Aguisín F roimhe seo) a úsáid. Ní mór na sonraí teagmhála laistigh de dhearbhú an phátrúin a chur ar fáil don Aire le cumarsáid oifigiúil a éascú agus ní úsáidfear iad ag an Roinn le haghaidh gnó ar bith eile. Tá iomlán eolais maidir le polasaí um chosaint sonraí na Roinne ar fáil ag www.education.ie.

Measfar go bhfuil an Bord aitheanta ag an Aire ach amháin má chuireann an tAire a mhalairt de scéala in iúl, laistigh de 10 lá den eolas a fháil.

Caithfidh an chéad chruinniú den Bhord a reáchtáil taobh istigh de mhí fhéilire amháin ón dáta ar a n-aithníonn an tAire an Bord. Ag an gcéad chruinniú den Bhord, nó sula bhfreastalaíonn sé nó sí ar chruinniú den Bhord réamhráite, síneoidh gach comhalta den Bhord an dearbhú sonraithe i bhFoirm 2 (Aguisín G roimhe seo) go nglacann sé nó sí le comhaltacht an Bhoird agus go ngeallann sé nó sí cloí leis na rialacha a ghabhann lena d(h)ualgais de réir Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019 – 2023 agus gach riail, rialachán, reachtaíocht (lena n-áirítear an tAcht Carthanas, 2009) agus imlitreacha Roinne ábhartha eile a bhaineann le comhaltacht agus le gníomhú an Bhoird. Go dtí go mbeidh an dearbhú ag Foirm 2 (Aguisín G roimhe seo) sínithe ag comhalta Boird, ní bheidh sé nó sí i dteideal feidhmiú mar chomhaltaí den Bhord. Ní gá gurb é an duine céanna a oibríonn mar ionadaí an phátrúin ag plé le folúntas a tharlaíonn le linn théarma oifige an Bhoird agus an té a d’oibrigh mar ionadaí an phátrúin maidir leis na ceapacháin tosaigh ar an mBord.